Referat fra medlemsmøtet 31. januar 2019

Medlemsmøte i NTK – 31. januar 2019
Sted: Atelieret til Ragnhild Monsen på Trafo Kunstnerhus
Tilstede: 27 medlemmer
Ref.: Ingrid Lien og Lise B. Linnert

Styreleder i NTK Lise Bjørne Linnert ønsket velkommen og takket Ragnhild Monsen for at vi fikk holde møtet i atelieret hennes, for at hun hadde laget nydelig suppe til alle og at så mange medlemmer kunne komme.

Sak 1: Ny valgordning for Norske Billedkunstneres stipendkomite og Den Nasjonale Jury.
– Dialog om hva NTK vil fremme på landsmøtet til sommeren

Vi fortsatte diskusjonen om ny valgordning fra forrige medlemsmøte 26/11-18 med utgangspunkt i det NBK har bestemt seg for å fremme på landsmøtet. Disse kommer med instrukser som NBK ikke hadde klart å få klare enda. Lise snakket med Hilde Sjeggestad og fikk informasjon om hva disse ville gå ut på.

NBKs enstemmige bestemmelse for valgordning er vedlagt referatet. (Disse er også sendt ut til medlemmene fra NBK). Instruksene ettersendes når de kommer.

Lise forklarte: Kort oppsummert er NBKs innstilling basert på den tidligere ordningen, flertallsvalg men med en utjevningsmekanisme. Denne går ut på at hvis det blir store skjevheter i sammensetningen kan Nominasjonsutvalget bytte ut to medlemmer. Men det skal være veldig strenge kriterier for å bytte ut. Det må først opp i sentralstyret, før det går videre til Nominasjonsutvalget. Det må foreligge en skriftlig begrunnelse. Avgjørelsen tas opp på første etterfølgende landsmøte.

Innspill: Medlemmene er generelt fornøyd med forslaget om å gå tilbake til flertallsvalg. Ingen uttrykte at de ønsker å fortsette med valgordningen med grupper fra 2017.

Innspill: I årets NJ har det ikke sittet noen med direkte tekstil kompetanse. Hva slags konsekvenser får dette? Er dette noe som NTK da kunne klage på i forhold til nye valgordning og være et av kriteriene for at Nominasjonsutvalget kunne bytte ut kandidater?

Lise: Antagelig ikke så direkte. Det er administrasjonen til NBK som må se en graverende ujevnhet for at utskiftning kan skje. Man vet at det ikke alltid kan sitte folk fra alle fagfelt i en komite. Men dette skal utjevne seg over tid. Om det derimot ikke gjør det, er landsmøte et sted å påpeke dette.

Lise refererte til samtale med May Bente Aronsen, som nå sitter i årets stipendkomite, om viktigheten av å ha en med tekstil kompetanse i stipendkomiteen. At det er en faglig sterk person som kan argumentere tydelig for tekstilkunstnerne. Dette er avgjørende for at tekstilkunstnere skal bli sett og motta stipend, kanskje ikke de yngste som arbeider sjangeroverskridende, men for de litt eldre kunstnere og som arbeider mer tradisjonelt. Hun sa samtidig at hun opplever en lydhør komite som lytter til faglig argumentasjon.

Andre på møtet bekreftet dette.

Det ble diskutert om det var en fordel med flere i stipendkomiteen. May Bente har sittet tidligere da det var 14 medlemmer i komiteen og var tydelig på at dette IKKE var en fordel. 10 personer var et bra tall. At det er 6 medlemmer i NJ, gjør at det blir diskusjoner hvor man må komme fram til en avgjørelse hvis man er delt 3 mot 3. Dette styrker konklusjonene.

Innspill: Det vi kan gjøre noe med er å påvirke kriteriene for utjevning og komme med forslag til best mulige formuleringer. Det er også viktig at vi nominerer kvalifiserte, gode kandidater som kan gjøre jobben med å argumentere godt og saklig for våre søkere. Vi kan drive «aksjonisme», dvs. fremme våre kandidater f.eks. med kampanjer på Facebook før valget. Noen synes kanskje det er litt «ufint», men kanskje vi må være med i det gamet?

Lise: Omleggingen i 2017 til gruppene, selv om den var forhastet og basert på usikre signaler, medførte noe positivt, nemlig evalueringen, og konkrete svar på noe som tidligere bare var antagelser. Så er rapporten laget med rammer av kort tid etc., men funnene forteller oss likevel viktig informasjon, som at det ikke er en urettferdig fordeling mellom distrikt og by, som distrikt har vært redd for. Det er også viktig med denne samtalen vi har nå innad i NTK.

Sak 2: BKHs opphør av varig støtte. Hva betyr det? Hva kan gjøres?

Lise innledet med å forklare hva varig støtte går ut på, og hvorfor det ble vedtatt å avvikles. Formålet med varig støtte var å gi direkte økonomisk støtte til eldre billedkunstnere med lav inntekt samt til deres etterlatte, pålydende 28 200 kr per år. Ordningen endres bl.a. fordi befolkningen blir eldre og dette får konsekvenser for fondet. Varig støtte avvikles f.o.m. 1. januar 2019 og erstattes med to nye tilskuddsordninger for eldre kunstnere: Aktivitetstilskudd (57 – 67 år) og Seniortilskudd (67 – 82). Lise understreket at det er veldig uvanlig å frata støtte til noen som allerede har blitt tildelt det. I tillegg har det vært svært dårlig informasjon om dette fra BKH, noe som gjør at man kan oppleve at prosessen og avgjørelsen har foregått «bak lukkede dører». Den nye ordningen skal evalueres etter to år.

Innspill

 • Varig støtte er ikke fjernet, men omdøpt til Aktivitetstilskudd og Seniortilskudd. Men det er en vesensforskjell, den stopper ved 82 år. Altså har du ikke mulighet til å søke på dette etter det. Aldersgrensen for å søke er senket til 57 år. Men varig inntekt var i utgangspunktet ment for å ivareta de eldre… Tildeling av de nye ordningene er behovsprøvet og innteksten vurderes basert på gjennomsnittet fra de siste fem årene.
 • Ser de på aktivitet, at en må fortsette å produsere for å få penger? / Står ikke noe om at en må være aktiv kunstner, de ser kun på inntekten. / Det står ikke at en må være aktiv kunstner, det høres ut som en kan være helt passiv og allikevel få støtte til en er 82 år. Men i det øyeblikket du blir lagt inn på sykehjem, da får du ikke et rødt øre mer i støtte. Når du virkelig trenger det. Det er verdt å stille spørsmål ved dette.
 • Støtten blir behovsprøvd ut fra «alminnelig inntekt», og en mister støtte hvis en går over taket som er satt på denne. (Flere medlemmer som har opplevd). Innregnes støtten i inntekten? Dette var uklart og Lise skal undersøke. (Merk: svar på dette ble sendt til medlemmene på e-post 6. februar).
 • Det er rart at det er så stor forskjell på inntektsgrensen i Aktivitetstilskudd (262 300 per 2017) og Seniortilskudd (193 766 per 2017). Det må være noe feil med den siste, siden alle har som minstepensjon nesten utgjør den grensen?
 • Det sentrale spørsmålet er: kan en ta fra noen støtte når de er gitt varig støtte?
 • Hva kan vi gjøre: en mulighet er at alle fagorganisasjonene skriver under på et opprop og sender inn. Styreleder følger dette opp videre med NBK og Hilde Sjeggestad

Sak 3: Forum for fagpolitikk på NTKs nye nettsider
Intensjonen med forumet. Hva tenker medlemmene, hva kunne de ønske seg?

Formidlingskonsulent Ingrid Lien informerte kort om hvordan et forum fungerer. Forum er en del av en nettside hvor en kan starte samtaler etter selvvalgte emner og svare andre (såkalte «tråder»). NTKs forum blir kun for medlemmer, det vil si at medlemmene får tilsendt brukernavn og passord som de må logge seg inn med på nettsiden for å se og delta i diskusjonene. Arbeidet med nye nettsider nærmer seg ferdigstilling og forumet er allerede på plass.

Styret i NTK har foreslått forum som en ny plattform for å diskutere fagpolitiske saker internt i organisasjonen. Vi har allerede en lukket gruppe på Facebook hvor dette kan gjøres, men ikke alle medlemmene er på Facebook. Dessuten kan et forum være et mer egnet sted for å diskutere fagpolitikk, at «det føles annerledes enn Facebook» og at «en tør å stille spørsmål her, som en kanskje ikke gjør på Facebook». Forumet kan også være med på å gjøre den nye nettsiden til NTK mer levende.

Innspill
– Hvem skal drive forumet? Har vi overskudd? – Det er fremdeles ikke avgjort hvem som skal ha ansvar for å starte diskusjoner og dele innhold. Styret vil diskutere forum nærmere på neste styremøte 18. februar.
– Økonomisk risiko? Et medlem viste til et visningssted i Bergen hvor det ble investert mye penger i forum, men at prosjektet strandet fordi ingen hadde tid til å drive det. – Ingrid kunne opplyse om at forumet til NTK er gratis å installere og drifte, så vi risikerer ikke noe økonomisk.
– Det hadde vært fint hvis forumet kunne bli et sted hvor medlemmer kan stille spørsmål direkte til styret i NTK, for å få bedre kontakt med dem.
– At forum høres ut som en god idé som vi kan teste ut.

ORIENTERING: Runa Carlsen orienterer om arbeidet i Kunstnernes Hus råd, der hun har sittet som leder de siste 4 årene.
Runa Carlsen fortalte at hun tok over vervet etter Gunvor Nervold Antonsen. Runa hadde vært medlem av rådet lenge og ble spurt om å være ny leder. Hun beskriver arbeidet som «en bratt læringskurve». Stiftelsen Kunstnernes Hus har et styre, og rådet ligger over styret. Rådet het tidligere Tilsynsrådet, men endret navn siden det har utviklet seg til et rådførende organ, snarere enn et tilsyn. I rådet sitter åtte medlemmer som alle er billedkunstnere, og som har sin personlige vara. Rådsmedlemmene oppnevnes av åtte billedkunstorganisasjoner (Forbundet Frie Fotografer, Landsforeningen Norske Malere, Norsk Billedhoggerforening, Norske tekstilkunstnere, Norske Grafikere, Tegnerforbundet, Unge Kunstneres Samfund og Norske Billedkunstnere). Runa Carlsen representerer NBK i rådet. Medlemmet som oppnevnes av NBK skal være medlem av en av NBKs distriksorganisasjoner og ikke representere NBKs eget styre.

Den viktigste oppgaven til rådet er å velge kandidater til stiftelsens styre. Rådet fastsetter også styremedlemmenes godtgjørelse, og velger revisor. Runa leste opp fra vedtekter. Både rådet og styret sitter i fire år av gangen. I styret og rådet velger de selv leder og nestleder.

I Runas periode har det blitt en vedtektsendring – styret har fått inn en som ikke har kunstnerisk bakgrunn, men kan ha ulik faglig bakgrunn og slik hente inn kompetanse som organisasjonen trenger. Nå sitter det en med viktig kompetanse fra bygg og økonomi. Det nye medlemmet er Svein Lund som er arkitekt og står blant annet bak nye Deichmann. Han kommer inn med viktig kunnskap som er nyttig i forbindelse med det store rehabiliteringsarbeidet i Kunstnernes hus. De siste årene har det også skjedd store endringer i bygget, med mer kunst i hele huset, som at redaksjonen til Kunstkritikk har kontor her, det er igangsatt et omfattende atelierprogram, etc.

Spørsmål og svar

 • Hvordan er kontakten mellom rådet og NBK? –Rådet skriver en årlig rapport til NBK. NBKs representant i rådet kommer fra en av NBKs distriktsorganisasjoner.
 • Hvorfor er det bare studenter på Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo som kan søke på atelierprogrammet? – Det handler om historikk, at akademiet lå der før. Det er en følsom sak. Men noe en kan ta tak i.
 • Hvem kan ta opp saker som dette, styret eller rådet? – Rådet kan ta opp det. Elise Storsveen og Sidsel Palmstrøm går inn i rådet nå, og det var spørsmål om vi kan be dem ta det opp. Runa svarte «kanskje» på dette.

Runa Carlsen avsluttet med å anbefale alle medlemmene erfaringen med å sitte i Kunstnernes Hus råd.

EVENTUELT

Spørsmål og svar om nye nettsider for NTK og SOFT galleri

 • NTK og SOFT galleri får hver sin nye nettside. Tidligere har organisasjonen og galleriet delt én nettside.
 • Når kommer de nye nettsidene? Arbeidet er i sluttfasen og vi ser for oss lansering senest innen årsmøtet i NTK 7. mars.
 • Hvordan blir den nye medlemspresentasjonen? Den blir lik kunstnerregisteret til Norske Kunsthåndverkere, hvor medlemmene selv kan legge inn bilder og skrive om kunstnerskapet sitt.

Tigerlogo
Runa Boger opplyste om at det er den grafiske designeren Egil Haraldsen som har tegnet tigerlogoen til NTK. Så hvis den skal vises på de nye nettsidene bør han krediteres.

Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.