Open Call AiR Green 2024

AiR Green – kunstneropphold ved Søndre Green gård

– for kunstnere som arbeider med tekstile medier

Norske tekstilkunstnere (NTK) utlyser tilbud om kunstneropphold ved Søndre Green gård, som ligger ved Noresund i Krødsherad kommune. NTK ønsker å skape en arena for fordypning og konsentrasjon, bidra til utvikling og synliggjøring av tekstilkunst og fremme kontakt mellom kunstnere med ulik tilnærming til tekstilfeltet.

SØKNADSFRIST 15. DESEMBER 2023

Søknadsfristen for både AiR Green og AiR Green Studio er fredag 15. desember 2023. Søknad må sendes via søknadsskjema nederst på denne siden.

HVEM KAN SØKE 

AiR Green er forbeholdt profesjonelle kunstnere som arbeider med tekstile medier eller har et prosjekt relatert til tekstil. Selv om vi forutsetter at du har noe erfaring med tekstilkunst fra tidligere, er det ikke noe krav at tekstil er hovedmediet i praksisen din. Merk at oppholdet er uavhengig. Det vil ikke bli gitt noen opplæring i tekstile teknikker eller lignende. Oppholdet er også personlig (man kan ikke ta med familie, partner, kjæledyr etc.). 

Kunstneroppholdet er åpent for internasjonale søkere.

AiR GREEN OG AiR GREEN STUDIO

NTK tilbyr to forskjellige kunstneropphold på Søndre Green gård, AiR Green og Air Green Studio.

AiR Green
Oppholdet er for fire kunstnere samtidig med varighet på fire uker. Ordinær AiR Green tilbys i èn periode om våren og èn periode om høsten. Oppholdet inkluderer et stipend på kroner 8500,- per person for 4 ukers opphold. (Merk: stipendet dekker også reiseutgifter). Kunstnerne har fri bolig og arbeidsplass.

Mer om AiR Green.

AiR Green Studio
Oppholdet er for én kunstner med varighet på to måneder. AiR Green Studio tilbys i èn periode om våren og èn periode om høsten. Oppholdet inkluderer et stipend på kroner 13 500,- for to måneders opphold. (Merk: stipendet dekker også reiseutgifter.) Oppholdet er i det nylig rehabiliterte Sommerfjøset, som er omgjort til en studioleilighet med alle fasiliteter.

Mer om AiR Green Studio.

OPPHOLDSPERIODER 2024

Vår
AiR Green: 21. mai – 18. juni 2024
AiR Green Studio: 23. april – 18. juni 2024

Høst
AiR Green: 12. august – 9. september 2024
AiR Green Studio: 19. august – 7. oktober 2024

MER OM SØNDRE GREEN GÅRD

Les mer om Søndre Green gård og fasiliteter her
Gårdens hjemmeside: sondregreen.no

For spørsmål knyttet til kunstneroppholdet eller søknad, ta kontakt med daglig leder Line Fasteraune: 
E-post: dl@softgalleri.no / Tlf: (+47) 90115429

Kunstneroppholdet er muliggjort takket være finansiell støtte fra Viken fylkeskommune og Krødsherad kommune.

Søndre Green farm in Krødsherad, Norway. Photo: Adrian Bugge.

AiR Green – Artist Residency at Søndre Green farm

– for artists whose work relates to textile media

Norwegian Textile Artists (NTK) announces an artist-in-residence opportunity for artists whose work relates to textile media. The residency is at Søndre Green farm in Noresund, at the foot of the Norefjell mountain range in Krødsherad Municipality, Buskerud County, Norway. With this residency, NTK aims to create an arena for concentration and in-depth research, to contribute to the development and presentation of textile art, and to promote contact between artists who use different approaches to textile media.

APPLICATION DEADLINE DECEMBER 15 2023

The application deadline for both AiR Green and AiR Green Studio is Friday December 15th 2023. Applications must be submitted via an application form at the bottom of this page. 

WHO CAN APPLY

AiR Green is for professional artists who work with textile media, fiber art, or who have a project relating to textiles. Although we assume that you have some previous experience with textile art, there is no requirement that textile is the main medium in your practice. Note that the residency is independent. No instructions in textile techniques or the like will be given. The residency also applies solely to the artists (it does not extend to family members, partners, pets etc.).

The residency is open to international artists.

AiR GREEN AND AiR GREEN STUDIO

NTK offers two different artist residencies at Søndre Green farm, AiR Green og Air Green Studio.

AiR Green
This residency is for four artists at the same time for four weeks. Ordinary AiR Green is offered for one period in the spring and one period in the fall. The residency includes a grant of NOK 8,500 per person for 4 weeks’ residency. (Note: the grant also covers travel expenses.) Artists are given free accommodation and work space.

More about AiR Green.

AiR Green Studio
This residency is for only one artist with a duration of two months. AiR Green Studio is offered for one period in the spring and one period in the fall. The residency includes a grant of NOK 13,500 for 2 months residency. (Note: the grant also covers travel expenses.) The residency is in the recently rehabilitated Sommerfjøset (“Summer barn”), which has been converted into a studio apartment with all facilities. 

More about AiR Green Studio.

RESIDENCY PERIODS 2024 

Spring
AiR Green: May 21 – June 18 2024
AiR Green Studio: April 23 – June 18 2024

Fall
AiR Green: August 12 – September 9 2024
AiR Green Studio: August 19 – October 7 2024

MORE ABOUT SØNDRE GREEN FARM

Read about Søndre Green farm and its facilities here
The farm’s own website: sondregreen.no

For questions related to the artist residency or application, contact general manager Line Fasteraune:

Email: dl@softgalleri.no / Phone: (+47) 90115429

The artist residency programme is made possible through financial support from Viken county and Krødsherad municiaplity.

Sommerfjøset (AiR Green Studio). Photo: Adrian Bugge.

Søknadsskjema / Application form

The application form is now closed. 

Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.