CONTEXTILE 2022

Facebook
Twitter

NORWEGIAN TEXTILE ARTISTS

INVITED COUNTRY

CONTEXTILE 2022

Contextile 2022 (NO)

3. september – 30. oktober

Guimarães, Portugal

Contextile Contemporary Textile Art Biennial er en av de største og mest innflytelsesrike internasjonale biennaler for tekstil- og fiberkunst. Contextile har til sin 6. utgave og i sitt 10. år valgt ut Norge som sitt inviterte land. I samarbeid med Norske Tekstilkunstnere arrangerer Contextile en utstilling med norsk tekstilkunst som en del av 2022-utgaven av biennalen i Guimarães, Portugal fra 3. september til 30. oktober.

Den norske tilstedeværelsen på biennalen vil være spredt over tre viktige kultursteder i den historiske byen Guimarães; Museu de Alberto de Alberto Sampaio, Palacete Santiago og Museu da Sociedade Martins Sarmento, og viser prosjekter av 13 norske samtidstekstilkunstnere, inkludert en rekke perspektiver som til sammen representerer noen av bekymringene som er viktige i norsk samtidstekstilkunst. Utstillingene er kuratert av den norske tekstilkunstneren Målfridur Adalsteinsdottir og kurator for Contextile 2022, Cláudia Melo, i samarbeid med medkuratorer Janis Jefferies og Kiyoshi Yamamoto.

NTK er en demokratisk medlemsorganisasjon for profesjonelle tekstilkunstnere, og kuratorene har vært spesielt opptatt av å vise et bredt spekter av norsk samtidstekstilkunst, vise sin store aktivitet og sterke posisjon i kunstscenen. De utvalgte kunstnerne kommer fra mange ulike deler av landet, og med sine ulike generasjonsstemmer er både nyutdannede og erfarne eldre kunstnere representert, med kunstverk innen ulike disipliner.

Målfridur Adalsteinsdottir sier: “Tematisk spenner verkene over et større felt som omhandler kropp, natur, økologi og miljø. Noen av verkene utforsker identitet og tilhørighet, mens andre verk kretser rundt vårt sted i tid, og vårt nære, men komplekse forhold til naturen. Flere av kunstnerne formidler poetiske og drømmende verk og legger til rette for meditative og sanselige opplevelser. Noen jobber med forseggjort matematisk mønsterkonstruksjon, noen med det skulpturelle potensialet i tekstiler, mens andre kartlegger og dokumenterer. Det rettes søkelys på den forurensende tekstilindustrien og de vanskelige arbeidsforholdene til syerske og tekstilarbeider, på overforbruk og vår tids politiske landskap.

Norsk Tekstilkunstneres utstilling på Contextile 2022 er et samarbeid mellom Norske Tekstilkunstnere og Contextile – Contemporary Textile Art Biennal og er støttet av Norwegian Crafts gjennom delfinansiering og rådgivende rolle.

Utvalgte kunstnere: Ingunn Bakke, Tor Magne Gundersen, Liilian Saksi, Åsne Kummeneje Mellem, Linn Rebekka Åmo, Karin Aurora Lindell, Cato Løland, Åse Ljones, Siri Berqvam, Sidsel Palmstrøm, Malin Bulow og Anne Knutsen/Karen Kviltu Lidal

Les mer og se hele programmet på contextile.pt

Contextile 2022 (EN)

3. September – 30. October

Guimarães, Portugal

One on the most significant international biennials for textile and fibre art; Contextile – Contemporary Textile Art Biennial (Contextile), has for its 10th anniversary selected Norway as its Invited Country. In collaboration with the Norwegian Textile Artists (NTK), Contextile are organizing a Norwegian Textile Art exhibition as part of the biennial’s  2022 edition in Guimarães, Portugal. 

The Norwegian presence at the biennale will be spread out over three important cultural sites within the historic city of Guimarães; Museu de Alberto de Alberto Sampaio, Palacete Santiago e Museu da Sociedade Martins Sarmento, exhibiting projects by 13 Norwegian contemporary textile artists including a variety of perspectives that together represents some of the concerns significant in Norwegian contemporary textile art. The exhibitions are curated by Norwegian textile artist Målfridur Adalsteinsdottir and the curator of Contextile 2022, Cláudia Melo, in collaboration with Janis Jefferies and Kiyoshi Yamamoto. 

NTK is a democratic members organization for professional textile artists, and the curators have been particularly concerned with showing a wide range of Norwegian contemporary textile art, showing its vast activity and strong position in the art scene. The artists selected come from many different parts of the country, and with their different generational voices both newly graduated and experienced older artists are represented, with works of art in different disciplines.

Says Målfridur Adalsteinsdottir: “Thematically, the works span a larger field broadly dealing with the body, nature, ecology and the environment. Some of the works explore identity and belonging, while other works revolve around our place in time, and our close but complex relationship to nature. Several of the artists convey poetic and dreamy works and facilitate meditative and sensory experiences. Some work with elaborate mathematical pattern construction, some with the sculptural potential in textiles, while others map out and document. There is a spotlight directed onto the polluting textile industry and the difficult working conditions of the seamstress and textile worker, on over-consumption and the political landscape of our time.”

The Norwegian Textile Artists Exhibition at Contextile 2022 is a collaboration between Norwegian Textile Artists and Contextile – Contemporary Textile Art Biennial and supported by Norwegian Crafts through part-financing and advisory role.

Selected artists: Ingunn Bakke, Tor Magne Gundersen, Liilian Saksi, Åsne Kummeneje Mellem, Linn Rebekka Åmo, Karin Aurora Lindell, Cato Løland, Åse Ljones, Siri Berqvam, Malin Bulow and Anne Knutsen/Karen Kviltu Lidal

Read more and see the full programme at contextile.pt

 

ARTIST PRESENTATIONS

CONTEXTILE 2022

 

Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.