Bilde av Søndre Green gård i Krødsherad, Buskerud, hvor kunstneroppholdet AiR Green finner sted

Open Call: AiR Green 2022

Søknadsfrist 14. november 2021

Kunstneropphold ved Søndre Green gård

– for kunstnere som arbeider med tekstile medier

Norske tekstilkunstnere (NTK) utlyser tilbud om kunstneropphold ved Søndre Green gård, som ligger ved Noresund i Krødsherad kommune. NTK ønsker å skape en arena for fordypning og konsentrasjon, bidra til utvikling og synliggjøring av tekstilkunst og fremme kontakt mellom kunstnere med ulik tilnærming til tekstilfeltet.

AiR GREEN OG AiR GREEN STUDIO

NTK tilbyr to forskjellige kunstneropphold på Søndre Green gård, AiR Green og Air Green Studio.

AiR Green
Oppholdet er for fire kunstnere samtidig med varighet på fire uker. Ordinær AiR Green tilbys i èn periode om våren og èn periode om høsten. Oppholdet inkluderer et stipend på kroner 5000,- per person (for 4 ukers opphold). Reiseutgifter dekkes med inntil kroner 3500,- per person. Kunstnerne har fri bolig og arbeidsplass.

Mer om AiR Green.

AiR Green Studio
Oppholdet er for én kunstner med varighet på to måneder. AiR Green Studio tilbys i èn periode om våren og èn periode om høsten. Oppholdet inkluderer et stipend på kroner 10 000,- (for to måneders opphold). Reiseutgifter dekkes med inntil kroner 3500,-. Oppholdet er i det nylig rehabiliterte Sommerfjøset, som er omgjort til en studioleilighet med alle fasiliteter.

Mer om AiR Green Studio.

OPPHOLDSPERIODER 2022

VÅR 2022
AiR Green: 2. mai – 30. mai 
AiR Green Studio: 2. april – 31. mai 

HØST 2022
AiR Green: 15. august – 12. september

AiR Green Studio høsten 2022 vil bli utlyst på et senere tidspunkt.

SØKNAD

Alle søknader må sendes via søknadsskjema nederst på denne siden. Søknadsfristen er t.o.m. søndag 14. november 2021. NTKs styre velger deltagere basert på innsendt materiale, og svar vil foreligge på nyåret 2022. 

HVEM KAN SØKE 

Alle profesjonelle kunstnere som arbeider med tekstile medier eller har et prosjekt relatert til tekstil. Oppholdet er personlig (man kan ikke ta med familie, partner, kjæledyr etc.).

Kunstneroppholdet er åpent for internasjonale søkere.

NB: Kunstnere som søker AiR Green Studio må ha en tilknytning til Viken fylke (bosted, kommende utstilling etc.).

MER OM SØNDRE GREEN GÅRD

Les mer om Søndre Green gård og fasiliteter her
Gårdens hjemmeside: sondregreen.no

For spørsmål knyttet til kunstneroppholdet eller søknad, ta kontakt med daglig leder Karianne Opualani Sand: 
E-post: dl@softgalleri.no / Tlf: (+47) 90115429

Artist Residency at Søndre Green farm

– for artists whose work relates to textile media

Application deadline is November 14th 2021.

Norwegian Textile Artists (NTK) announces an artist-in-residence opportunity for artists whose work relates to textile media. The residency is at Søndre Green farm in Noresund, at the foot of the Norefjell mountain range in Krødsherad Municipality, Buskerud County, Norway. With this residency, NTK aims to create an arena for concentration and in-depth research, to contribute to the development and presentation of textile art, and to promote contact between artists who use different approaches to textile media.

AiR GREEN AND AiR GREEN STUDIO

NTK offers two different artist residencies at Søndre Green farm, AiR Green og Air Green Studio.

AiR Green
This residency is for four artists at the same time for four weeks. Ordinary AiR Green is offered for one period in the spring and one period in the fall. The residency includes a grant of NOK 5,000 per person (for 4 weeks’ residency). Travel expenses are covered up to NOK 3,500 per person. Artists are given free accommodation and work space.

More about AiR Green.

AiR Green Studio
This residency is for only one artist with a duration of two months. AiR Green Studio is offered for one period in the spring and one period in the fall. The residency includes a grant of NOK 10,000 (for 2 months residency). Travel expenses are covered up to NOK 3,500. The residency is in the recently rehabilitated Sommerfjøset («Summer barn»), which has been converted into a studio apartment with all facilities. 

More about AiR Green Studio.

RESIDENCY PERIODS 2022 

Spring 2022
AiR Green: May 2nd – May 30th 
AiR Green Studio: April 2nd – May 31st 

FALL 2022
AiR Green: August 15th – September 12th 

The open call for AiR Green Studio in the fall 2022 will be announced at a later date.

APPLICATION

All applications must be sent via the application form at the bottom of this page. The application deadline is Sunday, November 14th, 2021. NTK’s board will select participants based on the submitted material, and all applicants will receive a response in early 2022. 

WHO CAN APPLY

All professional artists who work with textile media, fiber art, or who have a project relating to textiles. The residency applies solely to the artists (it does not extend to family members, partners, pets etc.).

The residency is open to international artists.

Important: Artists who apply for AiR Green Studio must have a connection to Viken County in Norway (live there, have an upcoming exhibition etc.) 

MORE ABOUT SØNDRE GREEN FARM

Read about Søndre Green farm and its facilities here
The farm’s own website: sondregreen.no

For questions related to the artist residency or application, contact general manager Karianne Opualani Sand:
Email: dl@softgalleri.no / Phone: (+47) 90115429

Søknadsskjema / Application form

 • DD slash MM slash YYYY
  Vennligst velg ønsket oppholdsperiode. Flere valg mulig. / Please check of for prefered residency period. Several choices possible.
 • Beskriv motivasjonen og planene dine for oppholdet / Describe your motivation and plans for the residency (max. 2000 characters).
 • Accepted file types: pdf, Max. file size: 2 MB.
  Last opp CV som PDF, maks 2 MB
 • Dra og slipp filer her, eller
  Accepted file types: jpg, png, Max. file size: 3 MB, Max. files: 5.
   Tillatte filformater: jpg og png. Maks 3 MB per fil.

  Share on facebook
  Facebook
  Share on twitter
  Twitter
  Share on linkedin
  LinkedIn

  Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.